बचत योजना

ऐच्छिक बचत सदस्यहरुको आवश्यकता र क्षमताअनुसार संस्थाले तोकेको न्युनतम मौज्दात कायम गरी जतिसुकै राख्न र झिक्न सकिने बचत हो ।